Phone: 70/384 0807; 06/94 510-841     Email: racioszerszam@gmail.com

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Általános információk az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, valamint az Önt érintettÁltalános információk az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, valamint az Önt érintettként megillető 
jogokról

Állapot: 2018. május 01

A Ráció Szerszám Kft személyes és céges adatokat gyűjt és dolgoz fel különböző célok teljesítése érdekében.

Milyen kategóriájú adatokat használunk, és honnan származnak ezek az adatok?
Az általunk kezelt kategóriájú személyes adatok közé tartoznak különösen az Ön kapcsolattartási adatai (a cég neve, 
címe, a kapcsolattartó vezeték- és utóneve, az illetékes kapcsolattartó (mobil-)telefonszáma, e-mail-címe), valamint 
céltól függően a bankszámlaszám és adott esetben az adószám.

Az Ön személyes adatait általában közvetlenül Öntől kérjük be személyesen vagy a weboldalunk rendelési modulján 
keresztül. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az Ön adatait harmadik féltől (pl. kereskedőtől) kapjuk meg. Ebben az 
esetben azonban haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Milyen célokra és milyen jogalap alapján dolgozzuk fel az Ön adatait, és ki a felelős?
Az Ön adatait az európai uniós adatvédelmi alaprendelet, a mindenkor alkalmazandó helyi adatvédelmi törvények, 
valamint minden további, mérvadó törvény betartásával dolgozzuk fel.

a) Szerződéses jogviszonyok lebonyolítása

A Ráció Szerszám Kft különféle szerződéseket (pl. szállítókkal, szolgáltató cégekkel, javítások lebonyolításával) köt 
a mindenkori gazdasági cél megvalósítása érdekében. Az adatgyűjtés és -kezelés a szerződéses jogviszony 
létrehozására, végrehajtására és megszüntetésére szolgál. Ennek elsődleges jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6. 
cikk. 1. bek. b) pontja. Amennyiben szükséges, az adatait ezenkívül az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) 
pontja alapján is kezeljük saját és harmadik felek (pl. hatóságok) jogos érdekeinek megóvása érdekében. Ez különösen 
érvényes bűncselekmények felderítésére, vagy cégünkön belül a cég irányításával, belső kommunikációval kapcsolatos, 
és egyéb ügyviteli célokra. Emellett a személyes adatok kezelése az Ön beleegyezésén is alapulhat.

Az adatkezelés felelőse: 
Ráció Szerszám Kft, 9700 Szombathely, Farkas K. u. 16

Ki kapja meg az Ön adatait?
A vállalaton belül csak olyan személyek és funkciók (pl. szakterület) kapják meg az Ön személyes adatait, akiknek 
erre a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szüksége van.

Emellett a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez esetenként különböző szolgáltatókat veszünk 
igénybe (pl. termék- vagy levélküldéshez). Az általunk igénybe vett vállalkozók és szolgáltatók felsorolását, akikkel 
nem csak átmeneti üzleti kapcsolatban állunk, kérésre megkaphatja a mindenkori adatkezelési felelőstől.

Ezenkívül az Ön személyes adatait továbbíthatjuk más címzetteknek a vállalaton kívül, amennyiben az a munkaadóként 
ránk háruló szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezek lehetnek pl.:

hatóságok (pl. adóhatóságok, bíróságok),
bankok (SEPA-számlafizetők)
Csődvagyonkezelő magáncsődeljárás esetén.
Kötelező megadnia az adatait?

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony keretében rendelkezésre kell 
bocsátania azokat a személyes és céges adatait, amelyek szükségesek a szerződéses jogviszony vagy a felkínált 
szolgáltatás létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez vagy a teljesítésükhöz, vagy amelyeket a törvény 
szerint kötelesek vagyunk rögzíteni.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Személyes adatait töröljük, amint már nincs szükségünk rájuk a fenti célokra, vagy amint Ön élt a tiltakozáshoz való 
jogával. A szerződéses jogviszony megszűnését követően a személyes adatait a törvény szerint kötelező ideig tároljuk. 
Ez rendszerint jogi bizonyítási és megőrzési kötelezettségből adódik, amelyet többek között a Kereskedelmi 
Törvénykönyv és az adókról és illetékekről szóló törvény szabályoz. A fentiek szerinti tárolási határidő akár tíz év 
lehet. Ezenkívül előfordulhat, hogy a személyes adatokat megőrizzük annyi ideig, ameddig velünk szemben igények 
érvényesíthetők (a törvény szerinti, háromtól akár harminc évig terjedő elévülési idő).

Milyen adatvédelmi jogokat gyakorolhat Ön érintettként?

Ön a mindenkori adatkezelési felelősnél tájékoztatást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. A 
fentieken túlmenően meghatározott feltételek teljesülése esetén igényt tarthat az adatainak helyesbítésére vagy 
törlésére. Ön igényt tarthat továbbá az adatainak kezelésével kapcsolatos korlátozásra, valamint az Ön által 
rendelkezésre bocsátott adatok strukturált, általában használatos és gép által olvasható formátumban történő 
rendelkezésre bocsátására.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van személyes adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára történő felhasználása ellen 
indoklás nélkül tiltakozni.
Ha az Ön adatait jogos érdekek védelmére használjuk fel, akkor Ön az ilyen kezelés ellen a különleges helyzetéből 
fakadó okból tiltakozhat. Személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.

Hol jelentheti be a panaszát?

Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a fenti adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi 
felügyelethez forduljon.Adatvédelmi nyilatkozat1. Általános tudnivalók

1.1. Ez az adatvédelmi nyilatkozat érvényes azokra az adatokra, amelyeket az alábbi esetekben rögzítünk Önről:

a weboldalhoz való hozzáférés vagy a weboldal felkeresése,
a 3. pontban felsorolt szolgáltatások használata,
szerződéses jogviszony létrehozása, ügyintézése és lebonyolítása.
1.2. Felelős: 
1.2.1. A weboldal a Ráció Szerszám Kft ajánlata. A jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában felsorolt 
alkalmazásokkal összefüggésben történő adatkezelésért a Ráció Szerszám Kft (9700 Szombathely, Farkas K. u. 16.) 
felelős. 1.2.2. Egyéb alkalmazások tekintetében az adatok feldolgozásáért a Ráció Szerszám Kft mindenkori szerződéses 
partnere felelős. A fentiekről részletesebb információ az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos kiegészítő 
információknál található.
1.3. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhető a racio@enternet.hu címen levelezési címünkön az „adatvédelmi tisztviselő 
részére” kiegészítéssel.

2. Hogyan történik az Ön személyes adatainak kezelése?

2.1. A kezelés céljainak általános ismertetése
Az Ön személyes adatait lényegében csak az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségünk teljesítése céljára 
gyűjtjük, tároljuk és kezeljük, vagy ha Ön beleegyezését adta. Azonban az adatait felhasználjuk a bennünket érintő 
eljárások, illetve törvényi rendelkezések teljesítése céljából is, amennyiben az szükséges saját vagy mások jogos 
érdekeinek megóvásához, vagy a bennünket megillető jogok érvényesítéséhez, védelméhez vagy gyakorlásához, vagy a 
velünk szemben támasztott igényekkel szembeni védekezéshez. 

2.2. Az Ön által megadott adatok 

2.2.1.: Általában személyes adatai közvetlen megadása nélkül is használhatja internetes oldalunkat. Egyes 
szolgáltatások, például hírlevél-szolgáltatásunk vagy a webshop használatához ugyanakkor személyes adatokat kérünk 
Öntől. Ide tartozik többek között az Ön neve vagy e-mail-címe, amelyek az adott szolgáltatás gyors és 
felhasználóbarát lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. A weboldalunkon rendelkezésre 
bocsátott minden szolgáltatásra vonatkozó, részletes információkat az alábbiakban, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 3. 
pontjában találja. 
2.2.2: Szerződéses jogviszonyok létrehozásához, ügyintézéséhez és lebonyolításához különösen szükséges a személyes 
adatok gyűjtése és kezelése annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a szerződéses kötelezettségeinket. 

2.3. A szolgáltatásaink Ön általi használata során automatikusan birtokunkba kerülő adatok
Egyes adatok begyűjtésére már honlapunk meglátogatásával sor kerül.

2.3.1. Naplózási adatok
Az automatikusan generálódó adatok közé tartoznak a webes kiszolgáló naplózási adatai. Ezt a naplózást csak 
kivételesen, támogatási megkeresések kivizsgálása során, valamint a stabilitás és a biztonság szavatolása érdekében 
használjuk fel (adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) pont). Minden adatsor a következő elemekből áll:

az igénylés dátuma és időpontja
kliens és kiszolgáló IP-címe, port és naplózási állapot
A lekért fájl vagy oldal neve, a látogatás hossza
bejelentkezési információk a megfelelő webes szolgáltatáshoz, amennyiben felhasználói fiókkal jelentkezik be
böngésző típusa és referer (a kliens utoljára meglátogatott oldala)
Ezek az adatok kizárólag anonim módon és csak technikai célok érdekében kerülnek kiértékelésre. Statisztikai 
kiértékelésre nem kerül sor. 
2.3.2. Cookie-k
A cookie-k kis méretű fájlok, amelyek meghatározott információkat nyíltan vagy kódolt formában tároló karakterláncot 
tartalmaznak. A cookie-kat a kiszolgáló küldi el az Ön számítógépére, ahol azok tárolásra kerülnek. Elsődlegesen azon 
számítógép azonosítására szolgálnak, amelyről egy adott weboldal megnyitásra került. Ha bejelentkezik egy weboldalon, 
a cookie-k arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a kiszolgálóval, és ellenőrizzék az oldal megjelenítéséhez 
szükséges jogosultságot. Minden cookie-nak van egy lejárati dátuma, amikortól érvényét veszíti. A cookie-k 
segítségével követhetővé válik egy felhasználó által a honlap különböző oldalain és különböző weboldalakon keresztül 
megtett útja. A cookie-k segítségével javítható a kommunikáció a kiszolgáló és az Ön számítógépe között, és ezáltal 
kényelmesebbé tehető egy weboldal használata. Cookie-k nem kizárólag a weboldal üzemeltetőjétől származhatnak, hanem 
külső szolgáltatóktól is. Böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén jelen lévő cookie-k megjelenítésére, 
törlésére, illetve a beállítások olyan módosítására, melynek következtében a számítógépe nem tárol több cookie-t. 
Vegye figyelembe, hogy egyes funkciók nem vagy nem megfelelően működnek, ha a cookie-k elhelyezését deaktiválja. 

2.3.3. Használati elemzés 

2.3.3.1. Google Analytics
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), röviden a Google Analytics 
nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics szövegfájlokat, úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-
k az Ön számítógépén kerülnek mentésre, és információkat hoznak létre azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a mi 
honlapunkat. A Google Analytics használatára az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albekezdésének f) pontja 
szolgáltat jogalapot.
Ezek az információk tárolás céljából továbbításra kerülnek a Google egyik Egyesült Államokban lévő szerverére. A 
jelen weboldalon aktív IP-cím anonimizálás működik, azaz a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, 
illetve az Európai Gazdasági Térség további államaiban előbb lerövidíti. Csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy a 
teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére kerül, és a rendszer csak ott rövidíti le. Azokra a kivételes 
esetekre, amelyekben a személyes adatokat az USA-ba továbbítják, a Google magára nézve kötelezőként elismerte az EU-
USA adatvédelmi pajzsról szóló rendeletet: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Ráció Szerszám Kft részére kiértékeléseket és jelentéseket 
készítsen a webhely használatáról és a webhelyen folytatott tevékenységekről, ezenkívül további szolgáltatásokat is 
nyújt a webhelyhasználattal és az internethasználattal kapcsolatban. Ez első sorban a kijelzőhirdetésekhez szükséges 
funkciókat jelenti, például Google Analytics teljesítményjelentések demográfiai jellemzők és érdeklődési körök 
szerint. A demográfiai jellemzők és érdeklődési körök szerinti Google Analytics teljesítményjelentésekben az 
érdeklődési profilnak megfelelő Google hirdetéseken keresztül szerzett adatok és harmadik szolgáltatók (pl. életkor, 
nem és érdeklődés) látogatói adatai kerülnek felhasználásra. Ezeket az információkat a Google szükség esetén harmadik 
feleknek is továbbadja, amennyiben arra törvény kötelezi, vagy ha a harmadik fél végzi ezen adatok feldolgozását a 
Google megbízásából. 

A Google Analytics eljárás keretében a böngészője által küldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze semmilyen más 
adattal. Böngészőszoftverének megfelelő beállításaival megtilthatja a cookie-k használatát és tárolását. Ugyanakkor 
nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem lesz képes használni a webhely összes 
funkcióját. 
Ezen túlmenően Ön megtilthatja a Google számára a cookie-k segítségével történő, a weboldal használatára vonatkozó 
(az IP-címet is beleértve) adatgyűjtést, illetve ezen adatok Google által végrehajtott feldolgozását. Ehhez töltse le 
és telepítse a következő linken keresztül elérhető böngészőkiegészítőt: Böngésző beépülő modul a Google Analytics 
kikapcsolásához
Mobilkészülékeken futó böngésző esetén, illetve a böngészőkiegészítő alternatívájaként a következő hivatkozásra 
kattintva megakadályozhatja a Google Analitics által történő adatgyűjtést ezen a weboldalon belül. Ebben az esetben 
egy opt-out (elutasítás) cookie kerül elhelyezésre a készülékén. Ha törli a cookie-kat, újra rá kell kattintania erre 
a hivatkozásra. A Google meghatározásaival kapcsolatos további tudnivalók a www.google.com/policies/privacy/ címen 
érhetők el

2.3.4. Remarketing 

2.3.4.1. Google Tag Manager 
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Tag Manager modulját 
használja. A weboldal a Google Tag Manager rendszert használja egy felülethez tartozó weboldalcímkék (jelölések) 
kezeléséhez. A Google Tag Manager használata során sem cookie-k elhelyezésére, sem pedig személyes adatokat 
gyűjtésére nem kerül sor. Az eszköz más címkék generálásáról gondoskodik, amelyek bizonyos körülmények között 
adatokat gyűjtenek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha domain- vagy cookie-szinten 
deaktiválás történt, az minden Google Tag Manager segítségével beillesztett nyomon követő címkére érvényes. Az Ön 
adatainak kezelése az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul.

2.3.4.2. Google AdWords remarketing 
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Tag Manager modulját 
használja. Az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul. A Google 
AdWords remarketing technológia lehetővé teszi számunkra, hogy az internetes oldalunkat korábban már felkereső és 
ajánlataink iránt érdeklődő felhasználókat a Google partnerhálózat oldalain elhelyezett, célirányos hirdetésekkel 
újra megszólíthassuk. Ezért weboldalunk felkeresésekor egy cookie kerül elhelyezésre, amely lehetővé teszi a 
felhasználó felismerését hirdetési partnereink oldalán tett látogatásakor. Ezenkívül lehetséges a felhasználói 
magatartás elemzése és felhasználása célzott termékajánlásokhoz és érdeklődésalapú hirdetésekhez. A cookie-kban 
tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználói profilok más személyes adataival. A jelen weboldal 
használatával elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok előzőekben leírtak szerint és a megnevezett célok 
érdekében végzett feldolgozását. 
A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads weboldal betöltésével, majd az „opt-out” gombra 
kattintva tilthatja le. A harmadik fél szolgáltatók cookie-használatát is deaktiválhatja, ehhez lépjen a Network 
Advertising Initiative (hálózati hirdetési kezdeményezés) nevű szervezet oldalára: 
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal összes funkcióját teljes mértékben 
nem tudja majd használni. További tudnivalókat a Google rendelkezéseivel kapcsolatban a 
www.google.com/policies/privacy/ oldalon talál. 

2.3.5. Közösségi média hálózatok beépülő moduljai
Honlapunkon kívül a következő közösségi média hálózatok programjait használjuk:

Facebook
Google+
YouTube
Ez a következő, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatok ajánlatait jelenti:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
A beépülő modulok a weboldalunkon a megfelelő vállalat logóján, illetve a „Tetszik” vagy „Ajánlom” kiegészítőkön 
keresztül azonosíthatók. Az ilyen beépülő modult tartalmazó weboldalunk meglátogatásakor az Ön böngészője közvetlen 
kapcsolatot létesít az adott vállalat szervereivel, ezáltal viszont a plug-in-ek tartalma átkerül a böngészőjére, 
amely beágyazza azt a feltüntetett honlapra. Ezáltal eljut az információ a vállalathoz, hogy Ön meglátogatta a 
weblapunkat. A gyűjtött adatokra és az adatfeldolgozási folyamatokra nincs befolyásunk, és az adatgyűjtés teljes 
terjedelme, a feldolgozás céljai és a tárolási határidők sem nem ismertek előttünk. A gyűjtött adatoknak a beépülő 
modul szolgáltatója általi törléséről sincs információnk. A beépülő modul szolgáltatója az Önről gyűjtött adatokat 
használati profilok formájában tárolja, és ezeket reklámcélra, piackutatási célra és/vagy weboldalának szükséglethez 
igazodó kialakításának céljára használja. Az ilyen kiértékelés célja különösen (akkor is, ha a felhasználó nincs 
bejelentkezve) az igényekhez igazodó reklámok megjelenítése, és a közösségi hálózat más felhasználóinak az Ön által a 
weboldalunkon folytatott tevékenységről való tájékoztatása. Önnek joga van tiltakozni a használati profil kialakítása 
ellen; ezt a jogát a mindenkori beépülő modul szolgáltatójának megkeresésével gyakorolhatja. A beépülő modulok révén 
lehetővé tesszük az Ön számára a közösségi hálózat más felhasználóival való interakciót, hogy ezáltal javítsuk és 
felhasználóként az Ön számára érdekesebbé tegyük a kínálatunkat. A beépülő modulok használata az adatvédelmi 
alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul.
Ha Ön a weboldalunk meglátogatásakor a személyes fiókbeállításával van ezen vállalatok oldalain bejelentkezve, akkor 
a Facebook hozzá tudja rendelni ehhez a fiókhoz a weboldal meglátogatását. A beépülő modulokkal való kölcsönhatás 
következtében – pl. a „Tetszik“ menüpontra való kattintással, vagy egy hozzászólás hátrahagyásával – a megfelelő 
információk eljutnak közvetlenül az adott vállalathoz és ott tárolásra kerülnek. Ha meg szeretné akadályozni ezt az 
adatátvitelt, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie az adott fiókból. Az ezen vállalatok által 
végzett adatgyűjtés célja és terjedelme, illetve adatainak ottani további feldolgozása és használata, mint ahogy az 
ezzel kapcsolatos jogai, továbbá beállítási lehetőségei magánélete védelmében egyaránt megtalálhatók a következő 
adatvédelmi irányelvekben:

Facebook
Google

2.4. A harmadik féltől kapott adatok
Kivételes esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől kapunk adatokat Önről. Ez mindenekelőtt olyan esetekben 
lehetséges, ha egy kereskedő partnerünk az Ön adatait szerviz, alkatrész igény, szakmai tanácsadás céllal átadja 
részünkre. Ebben az esetben azonban haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és Önnek lehetősége van tiltakozni a további 
feldolgozás ellen. 

3. Online szolgáltatások 

3.1. Weboldalunk rendelési modulja 
A weboldalunkon egy shop modulon keresztül lehetőséget kínálunk a rendelései egyszerű lebonyolításához. Ehhez minden 
esetben szükségünk van vezeték- és keresztnevére, illetve e-mail-címére (Cégnevére), szállítási és számlázási 
adatokra, e-mail címére, telefonszámára, hogy a vásárlását lebonyolíthassuk. Az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi 
alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. b) pontján alapul. 

3.2. Hírlevél
Hírlevelünkön keresztül lehetőséget kínálunk Önnek a kapcsolattartásra. Jogalapként az adatvédelmi alaprendelet 6. 
cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja szerint az Ön beleegyezése szolgál. A nevét és a megszólítását felhasználjuk ahhoz, 
hogy személyesen megszólíthassuk a hírlevélben, ezenkívül szükségünk van e-mail-címére és az Ön számára érdekes 
témákra. Meg kívánunk győződni arról, hogy az Ön nevében nem más iratkozott fel a hírlevelünkre, és hogy nem fog nem 
kívánatos e-mail üzeneteket kapni, ezért az Ön által megadott e-mail-címre elküldünk egy megerősítő e-mailt. Az 
előfizetés aktiválásához kattintson az e-mailben található hivatkozásra. A hírlevél használata során anonimizált 
formában kiértékelésre kerül a felhasználói magatartás, anélkül hogy azt kapcsolatba hoznánk egy konkrét személlyel. 
Ide tartoznak a következők:

elküldött és kézbesített reklámanyagok
megnyitások (mért/láthatatlan/összes)
kattintások és megnyitások felhasználói végberendezésenként
kattintások, megnyitások és kézbesítések időbeli alakulása
visszapattanó üzenetek (kézbesíthetetlen e-mailek)
leiratkozások
aktivitási arány
A hírlevélküldéshez egyedül az e-mail-címét kell kötelezően megadnia. A további, külön megjelölt adatok megadása 
önkéntes, és az Ön személyes megkeresésére használjuk őket. Az Ön visszaigazolása után a közölt adatokat 
hírlevélküldés céljára használjuk (az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja alapján).
A hírlevélküldésbe való beleegyezését bármikor visszavonhatja, és lemondhatja a hírlevelet. A visszavonásról a minden 
e-mail hírlevélben megtalálható linkre kattintva nyilatkozhat. ” 

4. Közösségi médiumok 
A közösségi médiumokban (Facebook, YouTube) elérhető oldalainkon keresztül is átfogó, személyes támogatást nyújtunk, 
illetve lehetőséget kínálunk a kapcsolattartásra. Ezek a közösségi médiaszolgáltatók maguk is gyűjtenek személyes 
adatokat, pl. az ott létrehozott profilján vagy az úgy nevezett közösségi beépülő modulokon keresztül, amelyek 
elhelyezésre kerülnek harmadik felek weboldalain. Jogalapként az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. b) pontja 
vagy 6. cikk 1. bek. f) pontja szolgál. Ha kéréssel fordul hozzánk ezen közösségi médiumok valamelyikén keresztül, 
megkeresését továbbítjuk az illetékes részleghez. Az adatokat kizárólag a kérése megválaszolásához használjuk, azokat 
nem adjuk tovább harmadik félnek. Ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen velünk a közösségi médiumokon keresztül, be kell 
jelentkeznie ezen szolgáltatóknál. Ehhez az adott szolgáltató mögött álló vállalatok adott esetben szintén gyűjtenek, 
tárolnak és használnak személyes adatokat. Ezen adatok jellegére, terjedelmére és feldolgozására nincs befolyásunk. 
Ez a következő, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatok ajánlatait jelenti: 
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google AdWords remarketing funkcióját használja 
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

5. Milyen jogokat érvényesíthet Ön?

5.1. A tiltakozáshoz való jog:

Önnek joga van személyes adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára történő felhasználása ellen 
bármikor, indoklás nélkül tiltakozni.
Kérjük, hogy tiltakozását küldje el írásban a Ráció Szerszám Kft. 9700 Szombathely, Farkas K. u. 16. címre, vagy e-
mailben: racio@enternet.hu. Beleegyezési nyilatkozatát bármikor visszavonhatja. Ehhez használhatja a hírlevélben 
kapott linket, valamint írásban is jelezheti ezt a szándékát.

Ha le kívánja mondani a hírlevelet, akkor a „Hírlevél” lapon bármikor eltávolíthat csupán egyes hírlevéltémákat is, 
ami megfelel a hírlevél lemondásának. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalók minden hírlevél végén is megtalálhatók.

Ha az Ön adatait jogos érdekek védelmére használjuk fel, akkor Ön az ilyen kezelés ellen a különleges helyzetéből 
fakadó okból tiltakozhat. Személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szerződéses jogviszonyok létrehozásához és lebonyolításához 
rendelkezésre kell bocsátania azokat a személyes és céges adatait, amelyek szükségesek a szerződéses jogviszonyok 
létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséhez, vagy amelyeket a törvény szerint kötelesek vagyunk rögzíteni. Ha Ön ezzel összefüggésben él a 
tiltakozáshoz való jogával, vagy nem bocsátja a rendelkezésünkre az adatokat, akkor nem áll módunkban végrehajtani 
Önnel a szerződést. 

5.2. További jogok: 

5.2.1: A tájékoztatáshoz való jog: 

Ön a mindenkori adatkezelési felelősnél tájékoztatást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. 

5.2.2: A helyesbítéshez és a törléshez való jog

A fentieken túlmenően meghatározott feltételek teljesülése esetén igényt tarthat az adatainak helyesbítésére vagy 
törlésére.

5.2.3: Egyéb jogok: 

Ön igényt tarthat továbbá az adatainak kezelése elleni korlátozásra, valamint az Ön által rendelkezésre bocsátott 
adatok strukturált, általában használatos és gép által olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátására.
Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a fenti adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi 
felügyelethez forduljon.

6. Az Ön adatainak védelme: 

6.1: Technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatait megóvjuk az illetéktelen 
hozzáféréssel, szándékolatlan módosítással, véletlen elvesztéssel vagy törvényellenes megsemmisítésével szemben. 
Ugyanakkor egyetlen elektronikus vagy fizikai adatátvitel és -tárolás sem abszolút biztonságos. Emiatt minden 
adatátvitel kizárólag az Ön saját kockázatára történik. 

6.2. A jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében szeretnénk Önt lehetőség szerint gyorsan és közérthetően tájékoztatni 
a lényeges témákról. Adatai kezelésének mindenkori céljáról, valamint az általunk használt fogalmakhoz fűzött 
magyarázatról weboldalunkon talál kiegészítő útmutatásokat. További kérdései vannak? Ilyen esetben kérjük, forduljon 
a kiegészítő megjegyzésben megadott kapcsolattartóhoz.

7. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak az érvényes adatvédelmi előírások figyelembe vételével, 
bármely időpontban történő módosítására.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Szerződés hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek a Ráció Szerszám Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a prebena.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

 1. A Webáruház üzemeltetője:

Név: Ráció Szerszám Kft.

Székhely: 9700 Szombathely,Farkas Károly utca 16.

Cégjegyzékszám: 18 09 110442

Adószám: 23418680-2-18

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-49258510

Nyilvántartó Bíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: racioszerszam@gmail.com

Telefonszám: +36 70 384 0808

 1. A Szerződés megkötése

A Webáruházon keresztül megvásárolható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet megismerni, valamint a termék részletes tulajdonságait a valamennyi termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A termék információs oldalát a Felek a Szolgáltató által az Ügyfél irányába közölt ajánlattételi felhívásnak minősítik.

A Racioszerszam Webáruház honlapján történő regisztráció önkéntes. A regisztráció írásban, egy online adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A regisztráció során az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató a Racioszerszam Webáruházban található Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Még nem regisztrált vásárlónknak – amennyiben megrendelést szeretnének elküldeni a Racioszerszam Webáruház részére – nem feltétlen szükséges regisztrálniuk, azonban köteles hiánytalanul kitöltenie a megrendelés űrlapját. Ennek részeként köteles megadni a nevét, email címét, fuvarozási és számlázási címét. Az Ügyfél kijelenti, hogy az itt megadott adatok valósak.

Az Ügyfél “Megrendelés” gombra történő kattintással szerződéskötési ajánlatot tesz az információs oldalon található termék megvételére, egyidejűleg elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételeket.

A fenti szerződési ajánlat megérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb annak megérkezését követő 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában vagy a visszaigazolás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél ajánlati kötöttsége megszűnik. Az ajánlat megérkezésének jelen pont szerinti visszaigazolása nem minősül az Ügyfél által közölt szerződéskötési ajánlat elfogadásának.

Az Ügyfél szerződéskötési ajánlata csak akkor minősül elfogadottnak, ha a megrendelés rögzítését a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja az Ügyfélnek.
Az Ügyfél a Megrendelem gomb megnyomásával elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven íródnak. Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

 1. A megrendelések visszautasítása

Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél megrendelését. Ebben az esetben az Ügyfél által teljesített fizetés számára visszautalásra kerül.

 1. Fizetés, fuvarozás és számlakiállítás

A megrendelés leadása során az Ügyfél az alábbi fuvarozási módok közül választhat:

Személyes átvétel: Termékeink a webáruházban történt megrendelése után személyesen is átvehetők a megadott címen. Ebben az esetben a rendelés feladását követően időpont egyeztetésre van szükség munkatársainkkal, hogy átvételkor biztosan raktáron legyen a megrendelt termékcikk.
A megrendelt termék átvételének lehetséges időpontjáról ügyintézőnk e-mailen értesíti Önt! Személyes átvétel minden esetben ingyenes.

házhoz fuvarozás egy külön szolgáltatás, amely nem kapcsolódik közvetlenül a termékekhez. A fuvarozást Ön külön szolgáltatásként rendeli meg. A Megrendelés leadása előtt a Fuvarozási módok kiválasztásánál a vásárló kiválasztja és elfogadja a feltüntetett fuvarozási díjat. Ez a rendeléshez kapcsolódó számlán is külön tételként fog megjelenni.

Szállítási díjak:

legfeljebb 2m széles vagy hosszú, csomagolással 40kg-nál nem súlyosabb termék esetén, Magyarország területén belül, utánvétellel vagy futárnál bankkártyás fizetés esetén : 

0-20000 forint összegig : 2500 forint/csomag

20000-40000 forint összegig: 1500 forint/csomag

legfeljebb 2m széles vagy hosszú, csomagolással 30kg-nál nem súlyosabb termék esetén, Magyarország területén belül, banki előre utalás esetén: 

0-20000 forint összegig:  2000 forint/csomag

20000-40000 forinti összegig: 1000 forint/csomag

Fontos!!!

2m-nél szélesebb vagy hosszabb, illetve csomagolással 30kg-nál súlyosabb termék esetén, Magyarország területén belül egyedi szállítási díj kerül felszámításra az alábbiak alapján:

0-1 kg: ……………………1.730,-Ft            10-15 kg: …………….. 3.074,-Ft

1-2 kg: …………………. 1.874,-Ft            15-20 kg: …………….. 3.485,-Ft

2-3 kg: ……………………2.000,-Ft            20-25 kg: …………….. 3.896,-Ft

3-4 kg: ………………….. 2.149,-Ft            25-30 kg: …………….. 4.217,-Ft

4-5 kg: ………………….. 2.260,-Ft             30-35 kg: ……………  6.148,-Ft

5-10 kg: ………………… 2.675,-Ft             35-40 kg: ……………..6.922,-Ft

Több csomag/cím:

40-50 kg: ………………. 7.444,-Ft /szállítmány

50-60 kg: ………………. 8.453,-Ft /szállítmány

60-70 kg: ………………. 9.659,-Ft /szállítmány

70-80 kg: ……………..10.485,-Ft /szállítmány

80-90 kg: ……………..11.296,-Ft /szállítmány

90-100 kg: ……………12.089,-Ft /szállítmány

Raklapos: ………………20.887,-Ft /db

Utánvétes csomagok esetén a következő kezelési költséget számítjuk fel:

20.000,-Ft összegig: ………………… 332,-Ft

50.000,-Ft összegig: ………………… 396,-Ft

100.000,-Ft összegig: ………………..575,-Ft

200.000,-Ft összegig: …………………640,-Ft

500.000,-Ft összegig: ………………1.595,-Ft

1 millió Ft összegig: …………………1.644,-Ft

Egyszeri 40.000,- Ft bruttó összeg felett a fuvarköltséget átvállaljuk, amennyiben a rendelt árucikkek egyben, egy csomagként feladhatók Magyarország területén belül és nem nehezebbek 30 kg-nál és csomagolással együtt egyik irányban sem nagyobbak 2 m-nél

Az Ügyfél köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

A megrendelt termék vételárát készpénzben utánvétes fuvarozás esetén a futárnál, vagy a fióktelepeinek bármelyikén személyesen fizetheti ki.

Készpénzes fizetésen kívül a termék vételára kifizethető bankkártyás fizetéssel a futárnak, vagy a 11600006-00000000-49258510 számú bankszámlára való banki átutalással is.

A Szolgáltató a megrendelt termékekről banki átutalás választása esetén díjbekérőt állít ki, amit másolatban megküld az Ügyfélnek. Az átutalás során az Ügyfél köteles az így megküldött díjbekérő sorszámát a közlemény rovatban megfelelően feltüntetni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a

nyilvánvalóan téves;

a termék közismert, általánosan elfogadott, becsült árától jelentősen eltérő;

rendszerhiba miatt hibásan megjelenő;

“0” Ft-os vagy “1” Ft-os;

árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja az Ügyfél tájékoztatása során a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. Tulajdonjog fenntartása

Az áruk tulajdonjoga csak a vételár és a Ráció Szerszám Kft. vételárhoz kapcsolódó egyéb járulékos követeléseinek teljes kiegyenlítésekor száll át az Ügyfélre. A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt az Ügyfél nem rendelkezhet az áruval, azt nem idegenítetheti el, és semmilyen módon nem terhelheti meg. Abban az esetben, ha Szállító a szerződési ajánlat megérkezését követő 48 órán belül email-ben nem igazolja vissza az ajánlat elfogadását, és az Ügyfél banki átutalás útján már megfizette a vételárat, úgy a Ráció Szerszám Kft. haladéktalanul intézkedik a teljes vételár visszautalásáról.

 1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási joga

Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a Webáruházon keresztül megrendelt termékek vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

Az elállási jog gyakorlásának a határideje

a termék átvételének napjától számított 14 nap.

több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától számított 14 nap.

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számított 14 nap.

A fentiektől eltérően az Ügyfél jogosult az elállási jogát szerződés létrejötte, vagy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 1. Ügyfél kötelezettségei elállás esetén

Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy email útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Elállás esetén az Ügyfél köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltatónak visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Elállás esetén az Ügyfél viseli a termék visszaküldésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeket.

Az Ügyfél köteles megtéríteni az elállással érintett termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából eredő értékcsökkenését.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az általa korábban igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül. Az Ügyfélnek járó összeget a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A két időpont közül ilyenkor a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A megfizetett összeg visszatérítése során a Szolgáltató köteles az Ügyfél által korábban teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is visszatéríteni, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A termék Szolgáltató fióktelepére történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. Eljárás fogyasztói panaszok esetén

A hibás termék miatt, vagy egyéb okból előterjesztett panaszát az Ügyfél előterjesztheti személyesen a Ráció Szerszám Kft. telephelyén, postai úton tértivevénnyel, telefonon vagy e-mailben a fenti elérhetőségek egyikén. Postai úton megküldött panasz esetén a Magyar Posta Zrt. hibájából eredő sikertelen kézbesítésekor a Ráció Szerszám Kft. nem vállal felelősséget. A panasz kezelését Társaságunk abban az esetben tudja elindítani, amikor a postai úton feladott panaszlevelet igazoltan kézbesítették.

A személyesen előterjesztett panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja.

A postai, telefonos, vagy emailben előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul azonosító számmal látja el, amit egyidejűleg közöl az Ügyféllel is. A panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a panaszt érdemben megvizsgálja, írásban megválaszolja, és szükség esetén orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek

szóban előterjesztett panasz esetén azonnal átadja

egyéb úton előterjesztett panasz esetén a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül érdemi válaszával együtt megküldi.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

 1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Vas Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Ügyfélszolgálat:

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00-18.00

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00http://vasibekelteto.hu/

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Budapesti Békéltető Testület az illetékes.

Az Ügyfél panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató magatartása adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Kötelező jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

A jótállás  nem vonatkozik a 10.000,- Ft alatti árkategóriába eső termékekre, továbbá az üzemszerűen kopó alkatrészekre, az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra sem.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél a kellékszavatosság szabályai szerint gyakorolhatja jogait.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 1. Önkéntes jótállás

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kötelező jótállás időtartamánál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://prebena.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei